500

: تعداد محصولات

قیمت محصول

6,450,000تومان

تخفیفی اعمال نشده

ثبت سفارش

جهت ثبـت سفـارش و یا پرسش دربـاره محصـول با فروشنده تماس بگیرید

بذر ذرت سوپر شیرین رویال اسلویس RS360 ، از جمله بذور هیبرید ، پر محصول و بسیار با کیفیت کمپانی رویال اسلویس ماگروت (ROYAL SLUIS MAGROVET ) مجارستان است که در پاکتهای 1 کیلو گرمی بسته بندی و به بازار کشاورزی کشور عرضه شده است .

این بذر ذرت سوپر شیرین ، از ارقام میان رس اروپایی با دانه هایی به رنگ زرد طلایی بسیار خوش رنگ ،خوش طعم ، چاق ، ترد و دارای عملکردی بسیار مناسب است که توانسته با تولید بالای خود در واحد سطح و با قابلیت کاربرد به صورت تازه خوری و در فرآیند سازی صنعتی ، طرفداران زیادی در ایران پیدا کند که به نظر کارشناسان عنوان بهترین بذر ذرت سوپر شیرین ، به درستی شایسته آن است . 

کلیات بذر ذرت سوپر شیرین رویال اسلویس RS360

بذر ذرت فوق شیرین RS360 از بذور هیبرید و با دوره رسیدگی میان رس کمپانی رویال اسلویس مجارستان است که به طور خلاصه در جدول (1-1) به کلیات آن پرداخته خواهد شد.

نام بذر  رویال اسلویس RS360
نوع بذر  بذر ذرت سوپر شیرین
نوع رقم هیبرید یا F1
نام کمپانی  رویال اسلویس
کشور مجارستان
سال تولید  2024
نوع بسته بندی  پاکت 1 کیلوگرمی
خلوص بذر/درصد 99
قوه نامیه/درصد 95
بذر مال شده بله
نوع بذر مال VITAVAX-2000


جدول (1-1) کلیات بذر ذرت سوپر شیرین رویال اسلویس RS360

معرفی محصول

همانطور که در مقاله انواع بذور ذرت نیز اشاره شد بر کسی پوشیده نبوده و نیست که ذرت شیرین و نوع فوق شیرین آن بخاطر قابلیت استفاده گسترده آنها در صنایع و تازه خوری از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار است ، از طرفی به دلیل طعم شیرین و خیلی شرین آنها ، میزان استفاده از شکر مصنوعی به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده سلامتی انسان را کاهش داده و از این منظر برای خود جایگاه مناسبی چه در صنعت برای فرآیند سازی و چه به صورت تازه خوری دست و پا کنند . 

تفاوت ذرت های شیرین و فوق شیرین چیست ؟ 

در ارقـام فوق شیرین میـزان سـاکارز 2 تـا 3 برابـر ارقـام ذرت شـیرین اسـتاندارد اسـت. در انواع ذرت شـیرین اسـتاندارد ، قند سـاکارز تولیدشـده در برگهــا در نتیجــه عمــل فتوســنتز از برگهــا بــه دانه هــا منتقـل شـده و سـپس به سـرعت بـه دکسـترین کـه یـک پلی ســاکارید غیرشــیرین اســت، تبدیــل می شــود. ایــن پلی ساکاریدها هم نهایتا به نشاسته تبدیل می شوند ، اما در ذرت هــای فوق شــیرین همانند بذر ذرت سوپر شیرین رویال ایلویس معروف به بهترین بذر ذرت شیرین ، ژنی وجود دارد که  ایــن فرآینــد تبدیـل قنـد بـه نشاسـته را کنـد می‌کنـد و ایـن شیرینی برای مـدت 8 تـا 10 روز پـس از برداشـت حفـظ می شـود.

ویژگیهای بذر ذرت سوپر شیرین رویال اسلویس RS360

همانطور که در بخش توضیحات مختصر نیز اشاره شد ، بذر ذرت سوپر شیرین رویال اسلویس RS360 ، یکی از با کیفیت ترین بذور ذرت فوق شیرین کمپانی مجارستانی رویال اسلویس است که توانسته است با تولید دانه هایی چاق ، لطیف ، خوش طعم و به رنگ زرد طلایی ، جایکاه مناسبی را برای خود در بین بذور ذرت شیرین دست و پا کند . در جدول (2-1) به بعضی از مهمترین صفات این بذر پرداخته می شود .

دوره رشد  میان رس
ارتفاع گیاه/سانتی متر  200 تا 210 
طول بلال/سانتی متر 21
رنگ دانه  زرد پر رنگ
عملکرد  بالا
مقاومت به انبار داری  بالا
قابلیت نگهداری طعم  مناسب


جدول (2-1) ویژگیهای بذر ذرت سوپر شیرین رویال اسلویس RS360

طول دوره رسیدگی بذر ذرت سوپر شیرین RS360

ذرت فوق شـیرین را بـر اسـاس طـول دوره رشـد از خیلـی زودرس ( 65 تــا 70 روزه) تــا زودرس و نیمه میــان رس (80 تــا 100 روزه) طبقه بنــدی میکننــد ، بذر ذرت سوپر شیرین رویال اسلویس RS360 با دوره رسیدگی 75 تا 85 روز ، جزو بذور ذرت شیرین با دوره رسیدگی میان رس محسوب می شود .

مناطق مناسب برای کاشت بذر ذرت سوپر شیرین 

ذرت شـیرین در شـرایط مختلـف آب و هوایـی رشـد میکنـد و دارای تنـوع رویشـی بسـیار گسـترده ای اسـت،به طــوری کــه می توان گفت اکثــر مناطــق ایــران دارای شــرایط مناســب بــرای کشــت بذر ذرت سوپر شــیرین RS360 هســتند و تاریــخ کشــت این بهترین بذر ذرت شیرین در مناطــق معتــدل و ســرد به صــورت بهــاره و تابســتانه و در مناطــق گــرم کشــور در زمســتان نیز قابل کشــت اســت .

ویژگیهای فنی کشت بذر ذرت سوپر شیرین رویال اسلویس RS360

برای کشت بذر ذرت سوپر شیرین رویال اسلویس RS360  می بایست شرایط خاک و آب بستر کشت دارای ویزگیهایی باشد که در جدول (3-1) به آنها به اختصار پرداخته خواهد شد .

PH آب 6-7
PH خاک 6-7
حداکثر شوری خاک/MS 3500
حداکثر شوری آب/MS 4000
حداقل دما/ (C°) 17
حداکثر دما/ (C°) 35
دمای جوانه زنی/(C°)  30-32
تعداد بوته در هکتار  65000-70000
مقدار بذر/ هکتار/Kg 7-8


جدول (3-1) ویژگیهای فنی کشت بذر ذرت سوپر شیرین رویال اسلویس RS360

روشهای کاشت این بذر ذرت  

روشهــای متــداول کاشــت ذرت شــیرین در کشــور عبارتنــد از:
1- کشــت یک‌ ردیفــه
2- کشــت دوردیفــه
3- کشـت در کـف جـوی آبیـاری (کـف فـارو)
روشهای مذکـور کاشـت همگـی در مناطـق مختلـف کشـور بنا بـه شـرایط محیطـی و تجربـه کشاورزان متـداول بـوده و مزایـا و معایـب هریـک قابـل بررسـی و ارزیابـی اسـت.

آبیاری بذر ذرت سوپر شیرین رویال اسلویس RS360

میــزان آب مــورد نیــاز گیــاه ذرت در طــول فصــل رشــد، بــه آب و هــوای منطقــه، نــوع رقــم و طــول فصــل رشـد بسـتگی دارد و از 6 تـا 12 هـزار مترمکعـب در ارقـام زودرس تــا دیــررس میتوانــد متفــاوت باشــد. در بذر ذرت سوپر شـیرین رویال اسلویس RS360 به طـور طبیعـی میـزان آب مـورد اسـتفاده کمتـر از ذرت هـای دانـه ای و علوفـه ای اسـت؛ زیـرا تمامـی ارقـام ذرت شــیرین و فوق شــیرین زودرس هســتند و در مرحلــه شیری شــدن یــا حداکثــر ابتــدای خمیری شــدن دانه هــا بایسـتی برداشـت شـوند.

تغذیه و کود دهی 

نیــاز بذر ذرت سوپر شیرین رویال اسلویس RS360 بــه نیتــروژن معــادل 300 کیلوگـرم در هکتـار کـود اوره یـا نیتـرات آمونیوم اسـت که یک چهــارم آن بایــد به صــورت پیش کاشــت و بقیــه ســه هفتــه تــا یــک مــاه پــس از سبز شــدن به صــورت ســرک اسـتفاده شـود.
همچنیـن افـزودن حداکثـر 200 کیلوگـرم در هکتــار کودهــای فســفره ( نظیــر فســفات آمونیــم یــا سـوپر فسـفات تریپـل) و پتاسـه ( ماننـد سـولفات پتاسـیم یـا کلـرور پتاسـیم در صـورت محدود نبـودن شـوری خاک) توصیــه می شــود.

برداشت 

برخـلاف ذرت معمولـی کـه در مرحلـه رسـیدگی کامل برداشـت میشـود و مصـرف دانـه ای دارد، ذرت شـیرین در مرحلــه شــیری و ابتــدای خمیری شــدن دانه هــا برداشــت شـده و به عنـوان سـالاد یـا کنسـرو مصـرف می شـود. ذرت شــیرین زمانــی برداشــت میشــود کــه دانه هــا نابالغ و نارس هستند و این معمولا 18 تا 21 روز بعد از گرده افشانی است. 

به طــور کلــی زمــان برداشــت ذرت شـیرین تابـع رقـم و چگونگـی مصـرف آن اسـت و به دلیـل تبدیـل سـریع قندهایـی چـون سـاکارز، گلوکـز و فروکتـوز بـه نشاسـته، پـس از برداشـت بایسـتی بلافاصلـه و حداکثر ظــرف 12 تــا 18 ســاعت ذرت شــیرین را به صــورت تازه خـوری، کنسـرو یـا منجمد شـده مصـرف کـرد ، البتـه در ذرت هــای فوق شــیرین مثل  بذر ذرت سوپر شیرین رویال اسلویس RS360 همانگونــه کــه اشــاره شــد، فراینــد تبدیــل قنــد بــه نشاســته به دلیــل تغییــر ژنتیکــی انجام شــده کندتــر صــورت میگیــرد و پــس از برداشــت می تــوان در شــرایط مطلــوب حداکثــر 8 تــا 10 روز پــس از برداشــت ذرت فوق شــیرین را بــدون افــت کیفیـت نگهـداری کـرد. 

نیاز نوری برای داشتن بهترین بذر ذرت سوپر شیرین 

همانطور که در بالا نیز اشاره شد ، برای تولید بهترین بذر ذرت شیرین نیاز است حداقل 6 ساعت در روز نور داشته باشیم و این موضوع از فاکتورهای لازم و ضروری یک تولید ایده آل برای بذر ذرت سوپر شیرین و نوع شیرین است.

بهترین بذر ذرت سوپر شیرین و معیارهای موثر بر آن

 برای انتخاب بهترین بذر ذرت سوپر شیرین لازم است تا معیارهای انتخاب آن را بر استانداردهای لازم مطابقت داد و سپس نسبت به قضاوت در مورد انتخاب بهترین بذر ذرت سوپر شیرین اظهار نظر کرد . در زیر تلاش شده است به برخی از مهمترین این معیارها بپردازیم .

1- دوره رسیدگی مناسب و کوتاه (70-80) روز 

2- بقـای بیشتـر خصوصیـات کیفـی دانـه پـس از برداشـت و تبدیـل آهسـته تر محتـوای قنـد دانـه بـه نشاسـته 

3- قابلیت کشت بهاره و تابستانه و سازگاری با انواع شرایط آب و هوایی 

4- حفظ طعم و عطر دانه ها پس از برداشت

5- تناژ و عملکرد وزنی مناسب دانه ها  

بر اساس آنچه اشاره شد و منطبق بر معیارهای موجود در نظرات کارشناسی به وضوح می توان گفت ، بذر ذرت سوپر شیرین رویال اسلویس RS360 با دوره رسیدگی 70-75 روز و پتانسیل بلال 2-3 عدد در هر بوته به همراه قابلیت تولید 15-20 تن دانه در هکتار به همراه قابلیت حفظ طعم و عطر دانه ها پس از برداشت کاملا شایسته انتخاب به عنوان بهترین بذر ذرت سوپر شیرین در ایران است.

قیمت بذر ذرت شیرین RS360

قیمت بذر ذرت سوپر شیرین رویال اسلویس RS360 به دلیل اینکه این نوع از بذر از ارقام بذور وارادتی محسوب میشود و طبیعتا تابع نوسانات آن است بنابراین لازم است قبل از خرید از طریق گزینه تماس با تامین کننده از آخرین قیمت خرید آن اطلاع حاصل نمائید.

خرید بذر ذرت سوپر شیرین رویال اسلویس RS360

شما کشاورز گرامی می توانید برای خرید این بهترین بذر ذرت سوپر شیرین از طریق گزینه تماس با تامین کننده ، نسبت به دریافت مشاوره و خرید بذر ذرت سوپر شیرین رویال اسلویس RS360 اقدام فرمائید . 

ویدیو معرفی

دیدگاه ها

کواری میگه:

سوپر سوئیت بالا دست RS360 نداریم عالیه

کمال 12 میگه:

این بذر هیبریده ؟

مجید ضیایی میگه:

بله
ایجاد دیدگاه جدید

محصولات مرتبط

مشاهده همه