ناموجود

: تعداد محصولات

قیمت محصول

4,800,000تومان

تخفیفی اعمال نشده

ثبت سفارش

جهت ثبـت سفـارش و یا پرسش دربـاره محصـول با فروشنده تماس بگیرید

بذر ذرت سوپر شیرین اینویکتوس (INVICTUS) ، محصولی هیبرید و بسیار با کیفیت از کمپانی استارک آیرس (STARK AYRES) کشور آفریقای جنوبی است که در پاکتهای 5000 عددی بسته بندی و به بازار کشاورزی کشور عرضه شده است.

این بذر ذرت سوپر شیرین از ارقام زودرس (70-75) روزه محسوب شده و با بلالهایی به شکل سیلندری و دانه هایی به رنگ زرد طلایی پر رنگ ، با طعم دلنشین و فوق العاده خود دارای بازار پسندی بسیار مناسبی نسبت به رقبا و ارقام مشابه خود دارد و همانطور که در بخش معیارهای انتخاب بهترین بذر ذرت سوپر شیرین اشاره می شود کاملا شایسته این عنوان خواهد بود .

کلیات بذر ذرت سوپر شیرین اینویکتوس 

بذر ذرت سوپر شیرین اینویکتوس با دارا بودن شاخصه های کیفی و کمیت مناسب در تولید دانه ، به عنوان بهترین بذر ذرت سوپر شیرین ، دارای خصوصیاتی است که در جدول (1-1) به مشخصه های کلی آن پرداخته خواهد شد .

نام بذر  اینویکتوس
نوع بذر  بذر ذرت سوپر شیرین
نوع رقم  هیبرید یا F1
نام کمپانی استارک آیرس
کشور آفریقای جنوبی
سال تولید  2023
خلوص بذر/درصد 100
قوه نامیه /درصد 92
نوع بسته بندی پاکت 5000 عددی
وزن پاکت 551 گرم
تعداد بذر در یک گرم 8 عدد
بذر مال دارد 
قابلیت ماندگاری  بالا


جدول (1-1) کلیات بذر ذرت سوپر شیرین اینویکتوس

معرفی محصول

ذرت های شیرین و فوق شیرین با کاربردهای متنوعی که در حوزه تازه خوری و صنعتی دارا هستند از محبوبیت خاصی بین مردم برخوردارند ، این بذور با کیفیت که بر اساس میزان قند ساکارز آنها به دو نوع شیرین و سوپر شیرین طبقه بندی می شوند ،می توانند طیف وسیعی از محصولات بسیار با کیفیت غذایی را شامل شوند که به همین سبب در رنگین کمان محصولات غذایی نقش بی نظیری را دار هستند که چشم پوشی از آنها تقریبا محال و غیر ممکن است .

و نیز لازم است بدانیم که ارقــام هیبریــد ذرت شــیرین و خیلــی شــیرین (به دلیل بقـای بیشتـر خصوصیـات کیفـی دانـه پـس از برداشـت و تبدیـل آهسـته تر محتـوای قنـد دانـه بـه نشاسـته) می تواننــد جایــگاه خــود را به عنــوان یکــی از محصـولات زودرس بـا بازدهـی مناسـب در مناطـق بــا فصــل رشــد کوتــاه (حداکثــر 75 تــا 85 روزه) به ویــژه در اراضــی خرده مالکــی بــاز کنـنـد و به عنــوان گزینــه ای مناســب و باز تعریف معیارهای لازم برای انتخاب بهترین بذر ذرت سوپر شیرین بصورتی که قابلیت معرفــی و توصیــه بــه کشاورزان داشته باشــند.

معرفی بذر ذرت سوپر شیرین اینویکتوس 

بذر ذرت سوپر شیرین اینویکتوس (INVICTUS) همانطور که در بخش توضیح مختصر نیز اشاره شد ، یکی از بهترین انواع بذور زودرس (با دوره رسیدگی 70-75 روزه) ذرت فوق شیرین کمپانی استارک آیرس (STARK AYRES) کشور آفریقای جنوبی است که به لحاظ کیفیت فوق العاده بالای آن در تولید دانه هایی چاق، خوش رنگ (زرد طلایی پر رنگ) و با اندازه های یکنواخت و یکدست ، سهم خوبی از بازار مصرف را تحت پوشش خود قرار دهد.

از آنجایی که ذرت شیرین و فوق شیرین را به صورت تازه خوری و نیز صنعت کنسرو و فرآوری های دیگر مورد استفاده قرار می دهند ، بهتر است این محصول را در انتهای مرحله شیری شدن برداشت و مورد استفاده قرار داد .

ویژگی های فنی بذر ذرت سوپر شیرین اینویکتوس F1

برای یک کشت موفق لازم است ویژگیها و خصوصیات فنی یک محصول به صورت کامل شناسایی و در فرآیند کشت و پیش بینی های آن کاملا در نظر گرفته شود تا بتوان بر آن اساس ملزومات و نیازمندیهای لازم را در اختیار گیاه قرار گیرد . در جدول (2-1) به برخی از مهمترین ویژگی های فنی بذر ذرت فوق شیرین اینوکتوس اشاره شده است .

دوره رشدی  زود رس (70-75) روز
شکل بلال سیلندری
رنگ دانه  زرد طلایی پر رنگ
ارتفاع گیاه / CM 190-200
طول بلال / CM 18-20
قدرت جوانه زنی  عالی
پتانسیل عملکردی  بالا
مناسب تازه خوری/فرآوری
مقاومت به   سوختگی برگ ذرت
مقاومت مناسب به  سرمای خاک

 

جدول (2-1) ویژگی های فنی بذر ذرت سوپر شیرین اینویکتوس 

مناطق مناسب برای کاشت بهترین بذر ذرت سوپر شیرین 

بذر ذرت فوق شـیرین اینویکتوس در شـرایط مختلـف آب و هوایـی رشـد میکنـد و دارای تنـوع رویشـی بسـیار گسـترده ای اسـت،به طــوری کــه ایــن گیــاه در نیمکــره شــمالی تــا عــرض جغرافیایــی 58 درجــه در کانــادا و روســیه و در نیمکــره جنوبــی تــا عــرض جغرافیایــی 42 درجــه در نیوزیلنــد کشــت می شــود. اکثــر مناطــق ایــران دارای شــرایط مناســب بــرای کشــت ذرت شــیرین هســتند و زمان کشــت آن در مناطــق معتــدل و ســرد معمــولا بهــاره و تابســتانه و در مناطــق گــرم کشــور در زمســتان نیــز قابل کشــت اســت.

شرایط کشت بذر ذرت سوپر شیرین اینویکتوس 

برای یک عملکرد کامل و مطابق استانداردهای موجود کشت ، وجود یک سری ویژگیهای اولیه در بستر و اقلیم کشت لازم و ضروری است که تلاش شده است در جدول (3-1) به اختصار به آنها اشاره شده است .

PH خاک  6-7
PH آب 6-7
شوری مناسب خاک کمتر از 3500
شوری مناسب آب کمتر از 3500
دمای جوانه زنی/ C°  20-23
حداکثر دما / C°  35-40
حداقل دما / C°  17
تعداد بوته /هکتار 65000-75000
نوع خاک مناسب  لومی ماسه ای
مقدار بذر/هکتار/kg 7-8
عمق مناسب کاشت/CM 2-3
فاصله مناسب بذور/CM 20-30
فاصله ردیفها/CM 75-90

 

جدول (3-1) شرایط کشت بذر ذرت فوق شیرین اینوکتوس F1

نقش دمای خاک و هوا در کیفیت رویش و رشد 

ذرت شـیرین و فوق شیرین از جمله گیاهان گرمسیری و نیمه گرمسیری محسوب می شوند و دمــای بالاتــر از 35 درجــه ســانتیگراد عامــل محدود کننــده رشــد و نمــو ایــن گیــاهان محســوب می شــود.
ایــن گیــاهان در مراحــل مختلــف رشــد ( در تمــام طــول عمــر ) بــه گرمــا نیــاز داشته و جوانه زنــی ذرتها از دمــای 8 تــا 10 درجــه ســانتیگراد شــروع می شــود، امــا بهتریــن درجـه حـرارت بـرای جوانه زنـی حـدود 30 تـا 32 درجـه سـانتیگراد اسـت.
در شـرایط رطوبـت کافـی، جوانـه زدن بذر ذرت فوق شیرین اینوکتوس در حـرارت 21 درجـه سـانتیگراد در مـدت 5 تـا 6 روز و در حــرارت 15 تــا 18 درجــه ســانتیگراد در مــدت 8 تــا 10 روز صـورت میگیـرد. بنابرایـن هـرگاه رطوبـت عامـل محدود کننـده نباشـد، هرچـه درجـه حـرارت خـاک بالاتر باشــد، رویــش این دانــه ها در مــدت زمــان کوتاه تــری صــورت خواهـد گرفـت. 

بعــد از جوانه زنــی بذر ذرت فوق شیرین اینویکتوس ، نیــاز گیــاه بــه گرمــا افزایــش می یابــد. دمــای مطلــوب بــرای رشــد و نمــو در ایــن مرحلــه 25 تــا 30 درجــه ســانتیگراد اســت. در دماهــای بالاتــر از 32 درجــه ســانتیگراد، ســرعت جــذب آب در ریشـه ها بـرای حفـظ نیـروی آمـاس سـلولها بـا مشـکل مواجــه می شــود.

بیشتریــن رشــد بذر ذرت سوپر شیرین اینویکتوس به عنوان بهترین بذر ذرت سوپر شیرین را در محیط هایــی می تــوان انتظــار داشــت کــه دارای شــب هایی خنــک با حداکثر دمای 15-17 درجه و روزهایی با دمــای 30 تــا 33 درجــه ســانتیگراد باشــد.
ایــن شــرایط از خصوصیــات نقاطــی اســت کــه در نواحــی خشــک یــا در ارتفاعــات واقــع هســتند. درجــات حــرارت بــالا بعــد از رویــش باعــث کوتاه شــدن مرحلــه رویشــی و افزایــش ســرعت رشــد گیــاه می شــود. در چرخه رشدی بذر ذرت سوپر شیرین اینویکنوس دوران بلافاصله بعــد از جوانه زنــی، حداکثر نیــاز گیــاه بــه گرمــا افزایــش قابل ملاحظه ای می یابــد.

بذر ذرت سوپر شیرین سوپر شیرین

تصویر (1-1)

مقدار بذر ذرت سوپر شیرین اینویکتوس برای هر هکتار 

برای داشتن یک زراعت موفق در کشت بذر ذرت شیرین اینویکتوس ، کشت 65000 تا 75000 بوته در هکتار ایده آل محسوب می شود که این مقدار تقریبا معادل 13 تا 15 پاکت این بذر ذرت فوق شیرین در بسته های 5 هزار عددی است.

خاک و آب آبیاری مناسب کشت بذر ذرت سوپر شیرین اینویکتوس 

ذرت بــا اغلــب خاکهــا ســازگاری دارد، ولــی بــا خاکهــای رســی ســنگین و متراکــم و خاکهــای شــنی و ســبک ســازگاری کمتــری دارد. مناســبترین اســیدیته خـاک بـرای کشـت ذرت 6/5 تـا 7/5 اسـت کـه بـا توجـه بــه عکس العمــل ذرت نســبت بــه شــوری خــاک و آب، ایــن محصــول در گــروه محصــولات نیمه حســاس بــه شــوری طبقه بنــدی می شــود.

میــزان آب مــورد نیــاز گیــاه ذرت در طــول فصــل رشــد، بــه آب و هــوای منطقــه، نــوع رقــم و طــول فصــل رشـد بسـتگی دارد. بـا توجـه بـه اینکـه ارقـام ذرت شـیرین و فوق شــیرین اغلــب زودرس یــا فوق العــاده زودرس هســتند و در مرحلــه شــیری تــا خمیری شــدن دانه هــا برداشــت می شــوند، نیــاز رطوبتــی آنهــا کمتــر اســت.

حسـاس ترین مرحلـه رشـدی ذرت نسـبت بـه کمبـود آب مرحلـه گل دهی،گرده افشـانی و تلقیـح اسـت. بـروز خشـکی در ایــن مراحــل باعــث کاهــش شــدید عملکــرد می شــود. بایـد دانسـت کـه ذرت بـه رطوبـت اضافـی خـاک بسـیار حسـاس اسـت، به خصـوص در مراحـل اولیـه رشـد گیـاه، شــرایط غرقابــی خــاک باعــث افــت شــدید جوانه زنــی و کاهــش عملکــرد می شــود.

زمان کاشت بذر ذرت سوپر شیرین اینویکتوس

همانطور که در بالا نیز اشاره شد ، زمان کاشت بذر ذرت شیرین با سایر ذرتهای علوفه ای و دانه ای متفاوت نیست و در دو زمان بهار و تابستان می توان اطلاق بهترین زمان کاشت بذر ذرت شیرین اینویکتوس را نسبت داد . 

بهترین بذر ذرت سوپر شیرین و معیارهای موثر بر آن

 برای انتخاب بهترین بذر ذرت سوپر شیرین لازم است تا معیارهای انتخاب آن را بر استانداردهای لازم مطابقت داد و سپس نسبت به قضاوت در مورد انتخاب بهترین بذر ذرت سوپر شیرین اظهار نظر کرد . در زیر تلاش شده است به برخی از مهمترین این معیارها بپردازیم .

1- دوره رسیدگی مناسب و کوتاه (70-80) روز 

2- بقـای بیشتـر خصوصیـات کیفـی دانـه پـس از برداشـت و تبدیـل آهسـته تر محتـوای قنـد دانـه بـه نشاسـته 

3- قابلیت کشت بهاره و تابستانه و سازگاری با انواع شرایط آب و هوایی 

4- حفظ طعم و عطر دانه ها پس از برداشت

5- تناژ و عملکرد وزنی مناسب دانه ها  

بر اساس آنچه اشاره شد و منطبق بر معیارهای موجود در نظرات کارشناسی به وضوح می توان گفت ، بذر ذرت سوپر شیرین اینویکتوس با دوره رسیدگی 70-75 روز و پتانسیل بلال 2-3 عدد در هر بوته به همراه قابلیت تولید 15-20 تن دانه در هکتار به همراه قابلیت حفظ طعم و عطر دانه ها پس از برداشت کاملا شایسته انتخاب به عنوان بهترین بذر ذرت سوپر شیرین در ایران است.

قیمت بذر ذرت سوپر شیرین اینویکتوس

قیمت بذر ذرت سوپر شیرین اینویکتوس به دلیل وارداتی بودن آن تابعی از نرخ ارز است و طبیعتا با تغییرات آن ممکن است دستخوش تغییر شود ، لذا لازم است قبل از اقدام به خرید ، نسبت به اطلاع از قیمت بذر ذرت شیرین اینویکتوس از تامین کننده اطلاع کسب نمایید .

 خرید بذر ذرت سوپر شیرین اینویکتوس 

شما کشاورز گرامی می توانید برای اطلاع از قیمت بذر ذرت سوپر شیرین اینویکتوس و خرید آن از طریق گزینه تماس با تامین کننده همین وبسایت با تامین کننده تماس حاصل فرمائید.

دیدگاه ها

مجید ضیایی میگه:

در زیر همین متن قسمت سایر کالاها موجوده دوست عزیز

لورنس عربستان میگه:

من پارسال استفاده کردم به نظرم از بذر سمیرا خیلی بهتره

ساسان میگه:

RS 360 ندارید
ایجاد دیدگاه جدید

محصولات مرتبط

مشاهده همه